0905 952 439

Đất trộn trồng rau

50.000 

Thành phần : xơ dừa, phân bò, trấu, đất thịt
Dịch vụ ship tận mặt đất tại Đà Nẵng