0905 952 439

Hạt giống ớt chỉ thiên PK

10.000 

Hạt giống ớt chỉ thiên PK