Hạt giống rau

Hạt giống cà chua

10.000 

Hạt giống rau

Hạt giống cà chua bi

15.000 

Hạt giống rau

Hạt giống cà chua đen

15.000 

Hạt giống rau

Hạt giống cà chua F1

10.000 
15.000 
15.000